Vi hjälper till att forma dagens ungdomar!

Anledningen till att vi skapat Teachers by Gignation är vår vilja att förbättra och effektivisera vikarieanskaffningen för skolan samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för vikarien. Genom Teachers by Gignation matchas skolan och vikarien ihop på ett enkelt och effektivt sätt som tillgodoser bådas behov.

Istället för att skolan lägger otaliga timmar på att söka efter en lämplig vikarie som eventuellt kan ta sig an ett specifikt uppdrag så kommer skolan direkt i kontakt med vikarier med rätt profil för det specifika uppdraget. Vikarien vet också om att alla uppdrag den blir erbjuden stämmer överens med den kravbild på uppdrag som vikarien kan tänka sig utföra. Likaså är det vikarien själv som uppdaterar sin profil med vilka dagar och tider den kan arbeta. Detta gör att det är väldigt smidigt att kombinera arbetet på Teachers by Gignation med att vara student, idrottsutövare eller pensionär eftersom vikarien själv bestämmer när den vill bli erbjuden arbete.

Genom Teachers by Gignation vill vi också kvalitetssäkra och kvalitetshöja vikarieanskaffningen, både för skolan och vikarien. Efter varje genomfört uppdrag kommer därför både skolan och vikarien bedöma varandra utifrån ett antal kriterier. Detta resulterar i att både skolan och vikarien kommer ha ett snittbetyg synligt i sin profil. Tack vare detta bedömningsmoment kommer skolan vara extra noggrann med att ta hand om vikarien som i sin tur kommer vara extra fokuserad på att genomföra sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt.

Elevens perspektiv

För Teachers by Gignation är varje lektion viktig och har en stor påverkan på elevens inlärning. Varje inställd lektion försämrar elevens motivation och möjlighet till att nå kunskapskraven och detta kan skapa en frustration och stress hos eleven. Teachers by Gignation finns till för att säkerhetsställa att ingen lektion blir inställd för eleven när ordinarie lärare är frånvarande. Istället är målsättningen att även dessa lektioner skall utföras på ett bra och utvecklande sätt så att eleven får bästa möjliga förutsättningar att nå de olika kunskapskraven i skolan.

Lärarens perspektiv

Teachers by Gignation hjälper till att förbättra arbetsmiljön för lärare på skolan. Att som lärare, på sin planeringstid, behöva rycka in som vikarie för en frånvarande kollega är både frustrerande och stressframkallande. Minskad planeringstid leder till sämre möjlighet att förbereda ordinarie undervisning vilket kommer leda till ökad stress och bristande motivation hos läraren. Att istället använda en motiverad och erfaren vikarie från Teachers by Gignation gör att lärarna på skolan kan fokusera på att planera och genomföra bra lektioner i sina ämnen.

usp

Förskolelärare

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar på en grundskola. I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även föräldrakontakter och pedagogisk dokumentation.

usp

Fritidspedagog

En fritidspedagog arbetar för att barn ska ha en meningsfull fritid före, under och efter skolan. I sitt arbete uppmuntrar fritidspedagogen barnen till egna initiativ, men kan också ordna fritidsaktiviteter.

usp

Ämneslärare

Att vara ämneslärare handlar i huvudsak om att arbeta med lärande i de ämnen som du undervisar i. Men att vara ämneslärare handlar också om att inspirera och engagera unga människor att vilja lära sig mer - att väcka nyfikenhet och ge individen möjlighet att utvecklas och växa.

Behovet av gemenskap

Tillhörighet och Samarbete är viktiga ord för Teachers by Gignation då vi vet att man mår bättre och presterar bättre när man känner en gemenskap och har stöttning från sina kollegor. Vi ser Teachers by Gignation som ett lag där alla är lika viktiga för att nå ett bra resultat. Så även om ni kommer utföra era uppdrag på egen hand så kommer ni alltid ha kollegor tillgängliga som kan stötta och diskutera tankar och funderingar som dyker upp. Genom våra olika mötesforum, både under och efter arbetstid, kommer ni få ta del av en lagsammanhållning som vi tycker är viktig och som vi värdesätter högt hos Teachers by Gignation.

Behovet av uppskattning

För oss på Teachers by Gignation så är det alltid prestationen som ligger i fokus för att nå bra resultat. Varje uppdrag är viktigt och varje prestation påverkar slutresultatet. För att kunna vara motiverad att prestera vid varje tillfälle krävs det att ens goda prestationer uppmärksammas och uppskattas. Detta är något som vi lägger stor vikt vid och som vi aktivt arbetar med varje dag. På Teachers by Gignation arbetar vi med ett ratingsystem där er prestation vid varje uppdrag kommer uppmärksammas utifrån några tydliga kriterier. På detta sätt kommer era goda prestationer alltid uppmärksammas och vara er till gagn för framtida uppdrag.

Behovet av självförverkligande

En av anledningarna till att vi skapat Teachers by Gignation är för att hjälpa människor att kunna få ihop livspusslet på bästa sätt. Kanske vill man kombinera sitt arbete med universitetsstudier eller idrottsutövande vilket kan vara svårt på en arbetsplats där man förväntas arbeta 8-17 varje vardag. Genom att ansluta sig till Teachers by Gignation så bestämmer man själv när man skall jobba och var man skall jobba. På detta sätt tar man kommando över sitt egna liv och kan planera vardagen så som man själv vill. Detta kommer leda till mindre stresspåslag och större möjlighet till att bli den bästa versionen av er själva.

Utveckling är ett viktigt ord hos Teachers by Gignation och vi vill arbeta aktivt med att utveckla företaget. För att detta skall ske på bästa sätt så har ni en viktig roll då ni kommer få kunskaper och erfarenheter när ni är ute på uppdrag som är viktiga för att kunna utveckla Teachers by Gignation. Vi vill därför uppmuntra er att aktivt återkoppla med tankar och idéer om hur vi kan utveckla företaget efter att ni har utfört era uppdrag. Vi vet att ni sitter inne på kreativa tankar som gör att vi tillsammans kan utveckla företaget!